+31(0)344-845268

Privacybeleid

Het privacy beleid van SchreudersGroen BV is in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hieronder is beschreven op welke wijze wij de bedrijfs- en persoonsgegevens van geïnteresseerden, huidige en voormalige klanten van SchreudersGroen BV verwerken.
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn en om onze dienstverlening te verbeteren, is het noodzakelijk dat wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens verwerken. Wij doen dat om u informatie te verstrekken en om de overeenkomst die wij met uw onderneming gesloten hebben zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Daarnaast doen we dit ook om te voldoen aan wettelijke en fiscale verplichtingen, nazorg en ten behoeve van analyses (waaronder gebruikmaking van Google Analytics) om onze dienstverlening te verbeteren.
Bedrijfsgegevens zijn geen persoonsgegevens. Deze verklaring geldt daarom niet voor de informatie over uw onderneming, tenzij u een eenmanszaak of VOF heeft.
Met het woord “verwerken” worden alle handelingen bedoeld die SchreudersGroen BV kan uitvoeren met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, beschikbaar stellen, samenvoegen, met elkaar in verband brengen, beveiligen, wissen en vernietigen van persoonsgegevens.
SchreudersGroen BV kan de navolgende bedrijfs- en/of persoonsgegevens van u en uw onderneming verwerken:
● bedrijfsgegevens zoals vastgelegd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;● contactgegevens van personen binnen uw onderneming;● alle communicatie met uw onderneming inclusief ter plaatse van het werk gemaakte foto’s;● financiële gegevens van uw onderneming;● informatie die wij verzamelen indien u een van onze websites bezoekt, zoals uw IP-adres, cookies en dergelijke;
SchreudersGroen BV zal – indien noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met uw onderneming – uw bedrijfs- en persoonsgegevens met een of meerdere van haar groepsmaatschappijen delen. Daarnaast kan SchreudersGroen BV gebruik maken van commerciële partners en dienstverleners. Deze derden mogen de bedrijfs- en persoonsgegevens die SchreudersGroen BV aan hen verstrekt alleen gebruiken voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Ze zijn verplicht alle bedrijfs- en persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige gebruik en verlies en dienen daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.
Wij bewaren uw bedrijfs- en persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit Privacy beleid zijn beschreven of voor zolang dit nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving.De bewaartermijn van de gegevens van klanten is maximaal één jaar nadat een klant de ‘vervallen status’ heeft gekregen, tenzij de gegevens bewaard moeten blijven in verband met een fiscale bewaartermijn of geanonimiseerd bewaard worden teneinde beschikbaar te blijven voor analyses en onderzoek.
U kunt er vanop aan dat uw gegevens bij ons in veilige handen zijn. SchreudersGroen BV heeft de benodigde technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik, onrechtmatige wijziging of verlies.
SchreudersGroen BV heeft een gerechtvaardigd belang om met camera’s onze eigendommen, bezoekers en personeel te beschermen. De camerabeelden worden enkel voor deze doeleinden gebruikt. De beelden worden na 14 dagen verwijderd.
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, dan heeft u het recht om u hiertegen te verzetten. U heeft dit recht niet, indien wij bedrijfsgegevens verwerken, die geen persoonsgegevens zijn. Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop wij met uw bedrijfsgegevens om gaan, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
De AVG geeft u diverse rechten waaronder:
● inzage van uw persoonsgegevens● rectificatie van uw persoonsgegevens● het wissen van uw persoonsgegevens● het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens● het recht op gegevensoverdraagbaarheid● het recht om bezwaar te maken tegen een of meerdere verwerkingen van uw persoonsgegevens.
Indien u een beroep wil doen op een of meer van de bovengenoemde rechten, dan kunt u daarvoor contact opnemen met SchreudersGroen BV.
De AVG verplicht ons om uw identiteit vast te stellen. Indien wij uw identiteit niet vast kunnen stellen, kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of hebben verwerkt, dan kunt u deze klacht indienen bij SchreudersGroen BV.
U mag uw klacht ook direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen, maar uiteraard stellen wij het op prijs indien u uw klacht eerst bij ons meldt, zodat wij in de gelegenheid worden gesteld om uw klacht op te lossen.